IzpostavljenoJedrska energijaObnovljivi viriOhranitev naraveTaksonomija

Avstrija vs. Evropski komisiji

Tožba proti Taksonomiji Evropske komisije 2022

Povzetek:

Avstrija je 7. oktobra 2022 vložila tožbo proti Evropski komisiji. Od Splošnega sodišča je zahtevala razglasitev ničnosti Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1214 z dne 9. marca 2022, ki naložbe v fosilni plin in jedrsko energijo opredeljuje kot “okoljsko trajnostne”.

Evropski zakonodajalec je leta 2020 sprejel uredbo o taksonomiji (EU) 2020/852 za usmerjanje naložb v trajnostne projekte in dejavnosti. S tem se naložbe štejejo za okoljsko trajnostne, če vključujejo eno ali več gospodarskih dejavnosti, ki se v skladu z merili iz Uredbe o taksonomiji štejejo za okoljsko trajnostne. Evropska komisija je leta 2021 objavila Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2139, v kateri so bila določena tehnična merila za preverjanje, s katerim se ugotavlja, ali gospodarska dejavnost bistveno prispeva k prilagajanju podnebnim spremembam in ne povzroča večje škode drugim okoljskim ciljem. Leta 2022 je Evropska komisija spremenila delegirani pravni akt in objavila Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/1214, ki na seznam dejavnosti, zajetih v taksonomiji EU, vključuje posebne dejavnosti v zvezi z jedrsko energijo in fosilnim plinom. Naložbe v jedrsko energijo in fosilni plin se tako v skladu z uredbo o taksonomiji uvrščajo med “okoljsko trajnostne” naložbe.

Ničnostna tožba

Avstrija je vložila ničnostno tožbo zoper Delegirano uredbo (EU) 2022/1214 zaradi kršitve primarnega in sekundarnega prava EU. Navedla je 16 tožbenih razlogov, od katerih se jih je osem nanašalo na jedrsko energijo, osem pa na fosilni plin. Avstrija je trdila, da je kršila več določb Uredbe (EU) 2020/852, na podlagi katerih je bila sprejeta Uredba (EU) 2022/1214, ter druge (postopkovne) zahteve in primarno zakonodajo. Konkretno so bile navedene naslednje trditve:

  • prvič, Avstrija je zatrjevala, da gre za kršitev postopkovnih pravil – Komisija naj ne bi spoštovala načel in postopkovnih pravil iz Uredbe (EU) 2020/852 (Uredba o taksonomiji) in Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje. Komisija naj bi zlasti napačno opustila izvedbo ocene učinka in javnega posvetovanja. Prav tako ni ocenila združljivosti Uredbe (EU) 2022/1214 z Evropskim aktom o podnebnih spremembah, kot to zahteva člen 6(4) tega akta.
  • drugič, Avstrija je trdila, da Komisija ni pristojna za sprejetje Uredbe (EU) 2022/1214. V skladu z zahtevo po pomembnosti iz člena 290 PDEU bi se moral zakonodajalec Unije odločiti za vključitev jedrske energije v taksonomijo. Takšne odločitve ni sprejel, zato je Avstrija menila, da jedrska energija v skladu z uredbo o taksonomiji ni okoljsko trajnostna. Poleg tega je menila, da je bilo kršeno previdnostno načelo.

Jedrska energija

V zvezi z jedrsko energijo je Avstrija trdila, da opredelitev jedrske energije kot “okoljsko trajnostne” krši načelo “ne povzročanja znatne škode” (načelo DNSH) v skladu s členom 17 Uredbe (EU) 2020/852 in previdnostno načelo v primarnem pravu. Komisija domnevno ni upoštevala tveganja, da bi se zaradi hudih nesreč reaktorjev in visoko radioaktivnih odpadkov znatno poslabšalo stanje zaščitenih okoljskih ciljev. Poleg tega je Avstrija zatrjevala, da gre kršitev posameznih zahtev za tehnična presejalna merila iz člena 19 Uredbe (EU) 2020/852 ter kršitev člena 10(2) in člena 11 Uredbe (EU) 2020/852. Jedrska energija domnevno ne izpolnjuje meril iz drugega odstavka 10. člena Uredbe (EU) 2020/852 in ne prispeva bistveno k prilagajanju podnebnim spremembam, kot zahteva 11. člen Uredbe (EU) 2020/852.

Zemeljski plin

Glede fosilnega plina je Avstrija trdila, da gre za kršitev načela DNSH, saj je fosilni plin opredelila kot “okoljsko trajnostno” poslabšuje podnebne spremembe. Poleg tega je Avstrija menila, da je člen 10(2) 2 Uredbe (EU) 2020/852 in previdnostno načelo kršena, saj tehnološko in ekonomsko izvedljive nizkoogljične alternative fosilnemu gorivu plinu, ki bistveno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb, že zdaj obstajajo. Poleg tega je Avstrija trdila, da je kršenih več zahtev za tehnična merila za presojo v skladu s členom 19 Uredbe (EU) 2020/852 in navedla kršitev člena 11 Uredbe (EU) 2020/852 kot gospodarske dejavnosti, povezane s fosilnim plinom, ki ne prispeva bistveno k prilagajanju na podnebne spremembe.

Okoljsko trajnostne energije

Vprašanje glede zadeve: Ali naložbe v fosilni plin in jedrsko energijo upravičeno štejejo za “okoljsko trajnostne” po taksonomiji EU?

Prevod: Leo Šešerko

Preberite še:

Jedrska energija ni tehnologija za reševanje podnebne krize

Prvo glasovanje proti atomu in plinu

Jedrska energija v taksonomiji

Jedrska energija v slepi ulici

Ruski pritisk na evropsko jedrsko energijo

Nobenih gnilih kompromisov v korist francoske jedrske industrije

Sorodni članki

Jedrski odpadki v Sloveniji-povzetek

Matjaž Valenčič

2023?

Matjaž Valenčič

Štiri obdobja jedrske energije

Matjaž Valenčič

Komentiraj