IzpostavljenoJedrska energijaObnovljivi viriTaksonomijaVarovanje okolja

Jedrska energija v taksonomiji

Ne glede na povratne informacije je Evropska komisija pustila osnutek taksonomije delegiranega akta onesnažen z jedrsko energijo in plinom. Tako ostaja jedrska energija v taksonomiji.

Jedrska energija v taksonomiji – prvi pregled dopolnilne delegirane uredbe

Evropska komisija je sprejela odločitev o dopolnilnem delegiranem aktu za določitev meril za vključitev jedrske energije in plina. Oba energenta nista priznana kot zelena, ampak kot premostitvena.

S to odločitvijo Evropska komisija nasprotuje sami ideji zelenega vodnika za naložbe; znanstveni proces se je končal z umazanim političnim kompromisom.

Taksonomija EU, ki naj bi dala jasne smernice o trajnostnih naložbah, zdaj vključuje jedrsko energijo in plin, razen če Evropski parlament ali države članice EU preprečijo ta predlog, ki ga je zdaj predložila EK.

V prvem delu tega dokumenta je podan pregled, v drugem pa podrobneje obravnava uredbo in merila za jedrsko energijo.

Naslednji koraki pred osnutkom uredbe bo dokončen in če bo sprejet, bo uredba začela veljati

Evropski parlament bo predvidoma začel razpravo v pripravah na glasovanje na plenarnem zasedanju v prihodnjih tednih, za blokado Dopolnilnega delegiranega akta (CDA) zadostuje navadna večina. Ker v Svetu EU na drugi strani le nekaj držav nasprotuje in bodo glasovale proti, bo osnutek morda preprosto sprejet v naslednjih štirih mesecih obdobja pregleda, ne da bi se o njem glasovalo. Spremembe v postopku sprejemanja Delegirane uredbe niso mogoče.

Pred nami so pravni izzivi

  1. Z vključitvijo jedrske energije bi EK lahko odločila za zelo sporno in zagotovo ne manj pomembno vprašanje in s tem presegla svoje pristojnosti s tem delegiranim aktom v skladu s členom 290 TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union, Pogodba o delovanju Evropske unije): » Zakonodajni akt lahko na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih aktov splošne uporabe za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta. Cilji, vsebina, obseg in trajanje prenosa pooblastil se izrecno opredelijo v zakonskih aktih. Bistveni elementi nekega področja so rezervirani za zakonodajni akt in zato niso predmet prenosa pooblastil.« Evropski parlament je to vprašanje že poudaril in več poslancev Evropskega parlamenta meni, da je treba CDA obravnavati pred Evropskim sodiščem (ECJ).
  2. Kot je bilo v preteklih tednih že napovedano, namerava avstrijska vlada izpodbijati CDA, ker vključuje jedrsko energijo, kar krši Uredbo o taksonomiji (EU) 2020/852. Argumenti bodo temeljili na jedrski energiji, ki ne izpolnjuje določb, npr.: “(…) prvo merilo iz člena 10(1) in (2) TR določa tri izčrpne kategorije dejavnosti, ki se lahko štejejo za kot dejavnosti, ki bistveno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb. Proizvodnja jedrske energije ne sodi v nobeno od teh kategorij. Čeprav se pogosto šteje, da je nizko-ogljična, to samo po sebi ne zadošča za izpolnjevanje zahtev za nizkoogljična merila, ki jih je določil zakonodajalec Unije.[i]

Močne kritike zainteresiranih strani in malo navdušenje v finančnem sektorju

Postopek se je začel s predlogom tehničnih strokovnjakov TEG (Technical Expert Group), da se znanstveno utemeljijo merila za taksonomijo v letu 2020: “[…] ni bilo mogoče, da bi skupina TEG ali njeni člani ugotovili, da vrednostna veriga jedrske energije ne povzroča pomembne škode drugim okoljskim ciljem v časovnih okvirih v obravnavanih časovnih okvirih. Skupina TEG zato ni priporočila vključitve jedrske energije v taksonomijo na tej stopnji.”

Od takrat poteka obsežno jedrsko lobiranje za vključitev proizvodnje jedrske energije v taksonomijo.

Več poslancev EP iz vseh političnih skupin, nevladne organizacije, pa tudi države članice so jasno povedale, da niso zadovoljne s postopkom, ki ga je EC (Evropska komisija) izbrala, pritožili so se nad pomanjkanjem javnih posvetovanj, tako kot sta se pritožili tudi Finska in Švedska v skupnem pismu z dne 1. februarja, v katerem sta navedli, “da bi javno posvetovanje o osnutku bilo upravičeno. Želimo poudariti pomen bolj preglednega in vključujočega postopka pri prihodnjem delu, da bi zagotovili zaupanje v uporabnost taksonomije.”

Svetovalni organ EK, platforma za trajnostno financirane, je v svoji izjavi z dne 24. januarja izrecno izjavil, da “osnutek dejavnosti CDA ni v skladu z uredbo taksonomije“, strokovnjaki so nadaljevali z besedami, da “(…) člani platforme dvomijo o tem, kako bi osnutek meril deloval v praksi, in mnogi so globoko zaskrbljeni zaradi posledičnih možnih okoljskih vplivov.

Ali bo taksonomija sprožila boom naložb v jedrsko energijo?

O tem lahko dvomimo iz več razlogov. Po eni strani niso bila odpravljena znana tveganja jedrske energije (visoki investicijski stroški, ogromna prekoračitev gradnje, tehnične težave celo z obstoječimi jedrskimi elektrarnami, kot so v Franciji itd.). Na drugi strani pa so novi pogoji povzročili, da so upravljavci še bolj odvisni od političnih razmer v njihovi državi, npr. zanesljivega načrta in financiranja iskanja in izgradnje končnega odlagališča do leta 2050. To tveganje se bo preneslo tudi na finančne institucije, ki bodo morale zagotoviti, da bodo njihove naložbe in finančni produkti usklajeni s taksonomijo. EC je napovedala, da bodo vključeni nekateri nadzorni sistemi, zunanji revizorji, regulatorni nacionalni organi in končno globe ali sankcije. Možno je, da bo prišlo do sankcij, če bo prvotno napovedani načrt odlagališč čez nekaj let umaknjen, zato NE retroaktivno, niso taksonomsko združljive. Poročanje bo moralo biti dvojno, v naložbe s plinom in/ali jedrsko energijo ali brez. Cilj jasnih pravil in velikega plačilno sposobnega trga zelenih naložb je bil cilj, ki ga je ES zdaj opustila.

Številni upravljavci premoženja, banke in celo lastna banka EU, Evropska investicijska banka (EIB) so že napovedali, da taksonomije ne bodo uporabljali, ker ne nameravajo financirati projektov jedrske energije.

Taksonomija EU

Taksonomija je vzpostavila evropski sistem klasifikacije trajnostnih dejavnosti z uvedbo meril za trajnostne naložbe.

Da bi bila dejavnost ali projekt taksonomsko usklajen, mora bistveno prispevati k vsaj enemu od šestih okoljskih ciljev in izpolnjevati merila »Brez bistvene škode (DNSH)«, ko gre za druge cilje:

  • Blaženje podnebnih sprememb
  • Prilagajanje podnebnim spremembam
  • Trajnostna raba in varstvo vodnih in morskih virov
  • Prehod na krožno gospodarstvo
  • Preprečevanje in nadzor onesnaževanja
  • Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov

Jedrska energija v dopolnilni delegirani uredbi – pregled

Evropska komisija je načeloma odobrila in izdala „DELEGIRANO UREDBO KOMISIJE (EU) …/… od XXX o spremembi delegirane uredbe (EU) 2021/2139 glede gospodarskih dejavnosti v določenih energetske sektorje in Delegirana uredba (EU) 2021/2178 kar zadeva posebna javna razkritja za te gospodarske dejavnosti. Bruselj, XXX C(2022) 631/3” (na kratko: CDA), 2. februarja 2022.

V taksonomijo EU so vključene tri vrste jedrskih dejavnosti:

4.26: Pred-komercialne faze naprednih tehnologij za proizvodnjo energije iz jedrskih procesov z minimalni odpadki iz gorivnega cikla:

Ta dejavnost vključuje nove reaktorske tehnologije, tudi pogosto omenjeni SMR

• 4.27: Gradnja in varno obratovanje nove jedrske elektrarne za proizvodnjo električne energije ali toplote, vključno za proizvodnjo vodika, z uporabo najboljše razpoložljive tehnologije:

Nove NE, za katero gradbeno dovoljenje do leta 2045 izdali organi držav članic, vključene tudi njihove varnostne nadgradnje.

• 4.28: Proizvodnja električne energije iz jedrske energije v obstoječih napravah:

Modifikacije obstoječe NE z namenom podaljšanje njihovega delovanja časa, ki ga je odobril pooblaščena državna institucija do leta 2040

Podrobno nekaj meril za jedrske dejavnosti:

1. Države članice morajo upoštevati veljavno zakonodaja

Po splošnih merilih, opredeljenih v CDA, morajo države članice izpolnjevati naslednjo zakonodajo: EURATOM Pogodbo in njena sekundarno zakonodajo, zlasti Direktivo o jedrski varnosti 2009/71/Euratom, Direktivo o jedrskih odpadkih 2011/70/Euratom in osnovno Direktiv o varnostnih standardih 2013/59/Euratom; tudi EU okoljsko pravo, zlasti direktivo EU EIA 2011/92/EU in Vodno direktivo 2000/60/EC.

Ocena: moralo bi biti samoumevno, da države članice spoštujejo veljavno zakonodajo. Ampak ni tako. Veliko število postopkov za ugotavljanje kršitev neskladnosti kaže, da večina držav članic ne more izpolnjevati teh meril[ii]:

• 35 aktivnih primerov o prenosu Direktive o jedrskih odpadkih 2011/70/Euratom

• 19 aktivnih primerov o prenosu Direktive o osnovnih varnostnih standardih 2013/59/Euratom

Manjkajoča merila: Trajnostne dejavnosti bi morale imeti vnaprej opravljeno oceno njihovega vpliva na okolje. Za to obstajajo pravni instrumenti, ki še niso vključeni v CDA. Te pravni instrumenti so – poleg Okoljske direktiva o presoji vpliva (EIA) –Strateške okoljske presoje (SEA)-Direktiva EU, in na mednarodni ravni Espoo konvencija in Aarhuška konvencija (EU in vse njene države članice so pogodbenice obeh konvencij).

To bi bilo še posebej pomembno v zvezi z okoljskimi vplivi podaljšanja življenjske dobe NE in strategije ravnanja z jedrskimi odpadki držav članic.

  • Podaljšanje življenjske dobe jedrskih elektrarn mora biti predmet presoje vplivov na okolje v skladu s smernicami Espoo iz decembra 2021; države članice morajo izpolnjevati določbe konvencije iz Espooja. Konvencija Espoo mora biti navedena v CDA kot pravni dokument, ki ga morajo države članice izpolnjevati kot prvi pogoj, da svoje jedrske elektrarne s podaljšano življenjsko dobo vključijo v taksonomija; Države članice morajo izvesti presojo vplivov na okolje, preden se odobri podaljšanje življenjske dobe njihovih jedrskih elektrarn.
  • Programi ravnanja z jedrskimi odpadki so načrti v okviru Direktive EU SEA. Kljub temu številne države članice niso izvedle SEA za svoje nacionalne programe. Zato vplivi programov na okolje niso bili ustrezno ocenjeni in javnost ni mogla sodelovati.

2. Končno odlagališče visoko radioaktivnih odpadkov (VRAO) do leta 2050

Nove NE, pred-komercialne napredne NE in NE, ki jim je bila podaljšana življenjska doba, ki so odobrene po letu 2025, morajo imeti načrt za obratovanje odlagališče VRAO do leta 2050. CDA to merilo podrobneje opisuje v osnutku CDA. Države članice morajo opisati koncepte in tehnične rešitve za izrabljeno gorivo in radioaktivne odpadke od nastanka do odlaganja; koncepti za obdobje po zaprtju; odgovornosti za izvajanje in ključne kazalnike uspešnosti; ter ocene stroškov in sheme financiranja.

Ocena: Izvajanje večjega pritiska na Države članice pri reševanju njihovih težav z jedrskimi odpadki je samo po sebi dobrodošlo, saj je za ravnanje z jedrskimi odpadki v EU na splošno značilni manjkajoči realistični načrti, nejasne odgovornosti, velike zamude in pomanjkanje financiranja.

Za izrabljeno gorivo in druge VRAO še ni delujočega končnega odlagališča. Glede na ocenjevalno poročilo EC iz leta 2019 o izvajanju svojih nacionalnih programov ravnanja z jedrskimi odpadki[iii] s strani držav članic, je načrtovano, da bodo do leta 2050 začela obratovati končna odlagališča le v štirih državah članicah z jedrskimi elektrarnami: Finska, Francija, Švedska in Nemčija, vendar niti tega ni mogoče obravnavati kot dejstvo. Druge države članice EU načrtujejo, da bodo imele končno odlagališče HLW pripravljeno dolgo po letu 2050 ali pa še nimajo načrtov.

Jasno je, da je to merilo mišljeno samo za obstoječe jedrske elektrarne, ki jim bo po letu 2025 odobreno podaljšanje življenjske dobe.

3. Jedrska varnost

CDA določa merilo za jedrske projekte za popolno uporabo najboljše razpoložljive tehnologije in goriva, odporno proti nesrečam; vendar gorivo, odpornega proti nesrečam, v EU ni komercialno na voljo, zaradi česar je EC spremenila rok na leto 2025, tako za nove kot obstoječe jedrske elektrarne.

Ocena: Poleg nerešenega problema jedrskih odpadkov, ki bo trajal milijon let, ni mogoče nikoli izključiti hudih jedrskih nesreč, zaradi česar je proizvodnja jedrske energije nevzdržna. Hude jedrske nesreče imajo za posledico pomembne dolgoročne zdravstvene posledice, med njimi latentne smrtne žrtve. Toda tudi če rak ali druge hude bolezni ne povzročijo prezgodnje smrti, pride do izgube kakovosti življenja.

Zlasti stare elektrarne imajo večje tveganje za hude nesreče.

Razumno izvedljivo izboljšanje varnosti“, kot zahteva CDA, je zelo nejasen opis, saj starih zasnov reaktorjev ni mogoče uskladiti z današnjimi varnostnimi standardi.

Medtem ko so nenamerne nevarnosti, ki jih povzroči človek, vključene v sklop splošnih meril, jedrska varnost ni vključena v CDA. Terorističnih dejanj ni mogoče izključiti, ko gre za jedrsko varnost.

4. Sredstva za ravnanje z jedrskimi odpadki in izgradnjo globokega geološkega odlagališča

Države članice morajo vzpostaviti sklad za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in sklad za razgradnjo, ko se odobri nova jedrska elektrarna, nova pred-komercialna napredna jedrska elektrarna ali podaljšanje življenjske dobe obstoječe jedrske elektrarne. Poleg tega morajo države članice dokazati, da bodo ti viri na voljo ob koncu časa delovanja.

Ocena: Ker končno odlagališče VRAO še ne deluje, stroški za takšen objekt niso jasni in jih je za zdaj mogoče le oceniti. ES je s svojim poročilom za leto 2019 o izvajanju direktive o jedrskih odpadkih s strani držav članic potrdila, kar je splošno znano s strani neodvisnih strokovnjakov in domnevno javnost: številne države članice nimajo zanesljivih podatkov o prihodnjih stroških zapiranja jedrskih programov ́ in zagotovo nimajo finančnih sredstev, da bi jih pokrili. Ni mogoče zagotoviti, da bo zagotovljeno potrebno financiranje za izgradnjo DGR (globoko geološko odlagališče), tudi če bi bila začetna sredstva zadostno financirana.

Gabriele Mraz (Ökologie-Institute, Dunaj) in Patricia Lorenz (Friend of the Earth Europe, Bruselj)


[i]  2021 Nuclear Power and the Taxonomy Regulation: Final report for download at https://www.bmk.gv.at/

[ii] https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=en

[iii] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0632&from=EN

CONTACTS WISE info@wiseinternational.org, www.wiseinternational.org

NIRS nirs@nirs.org, www.nirs.org

Nuclear Monitor monitor@wiseinternational.org, www.wiseinternational.org/nuclear-monitor

Opombe:

Ta prispevek je prevod članka Ne glede na povratne informacije je Evropska komisija je pustila osnutek taksonomije delegiranega akta onesnažen z jedrsko energijo in plinom, objavljenim v reviji Nuclear Monitor. Prevod je bil pripravljen v naglici, veseli bomo dobronamernih popravkov.

Nova besede, ki se vedno pogosteje uveljavlja in ki vpliva na evropsko oskrbo z energenti, je taksonomija.

kratice

Pripombe pošljite v okence KOMENTIRAJ pod člankom, na www.zaensvet.si ali na matjaz.valencic@gmail.com.

Sorodni članki

Električno ogrevanje

Matjaž Valenčič

Jedrska energija v slepi ulici

Matjaž Valenčič

Svetovni dan varčevanja z energijo

Matjaž Valenčič

Komentiraj