IzpostavljenoRaba obnovljivih virovUčinkovita raba

Siva voda

Siva voda

Raba sive vode v gospodinjstvih je prezrta. Zakonodaja je ne določa niti ne omenja, investitorji niso motivirani, projektanti in izvajalci pa namesto dela iščejo zaslužek. Pa vendar bi raba sive vode razpolovila rabo pitne vode in razbremenila fekalno kanalizacijo.

Pravica do pitne vode

V ustavo zapisana pravica do pitne vode je dosežek, s kakršnim se ponašajo le redke države. Smo s tem lahko zadovoljni?

Slovenija je ena od najbolj vodnatih držav na svetu. Padavin imamo približno 2.000 mm, razporejenih po celi državi preko celega leta. Lahko smo veseli, da živimo na tako prijaznem delu sveta.

Podatki o bivalnem standardu so javno dostopni.

Pa vendar nimajo vsi prebivalci dostopa do pitne vode. Vsaj 150.000 prebivalcev ima pitno vodo dvomljive kakovosti iz majhnih lokalnih vodovodov. Približno 30.000 prebivalcev se oskrbuje s kapnico, vsaj 7.000 prebivalcev sploh nima pitne vode.

Slika je se bolj žalostna, ko pogledamo onesnaženja. Po podatkih SURS je le 56,2 % gospodinjstev priključenih na javno kanalizacijo.

Priključek na javno kanalizacijo ima vsako drugo gospodinjstvo.

Verjetno bi, poleg pravice, morali zapisati tudi kakšno dolžnost in to izvajati. Dolžnost po ohranitvi neobremenjenega okolja.

Onesnaženje pitne vode

Kljub obilju sladke vode v pretežnem delu Slovenije in kljub deklarativni pravici do pitne vode so viri pitne vode dokaj onesnaženi. Niti vsi prebivalci, ki imajo pitno vodo preko javnih vodovodov, ne morejo biti zadovoljni s kakovostjo svoje vode. Strupi iz okolja nas preko pitne vode zastrupljajo. Industrija, kmetijstvo, promet, turizem, odpadki…, vse to pušča trajne sledi tudi na pitni vodi, ki jo imamo vedno manj. Na največjem zajetju pitne vode gradijo celo potencialno nevarno kanalizacijo, menda zaradi želje po večjem dobičku. Tega niti ustavna pravica do pitne vode ne more preprečiti.

USTAVNI ZAKON O DOPOLNITVI III. POGLAVJA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ70a)

I.

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06 in 47/13) se za 70. členom doda novi 70.a člen, ki se glasi:

»70.a člen
(pravica do pitne vode)

Vsakdo ima pravico do pitne vode.

Vodni viri so javno dobro v upravljanju države.

Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago.

Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.«.

II.

Zakone, ki urejajo vsebine iz novega 70.a člena ustave, je treba uskladiti s tem ustavnim zakonom v osemnajstih mesecih po njegovi uveljavitvi.

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru.

Uradni list RS, št. 75/16 z dne 30. 11. 2016

Deževnica ali siva voda?

Samooskrbo s pitno vodo je možno zagotoviti z deževnico, vendar je s tem rešen le del problema. Obremenitev okolja se ne zmanjša. Treba je zmanjšati tudi količino odplak, to pa je možno z uporabo sive vode.

Tehnični sistemi v novogradnjah in po prenovah stavb naj bodo sodobni, zanesljivi, enostavni. Predvidite rabo sive vode. Pitna voda je potratna in neprimerna za splakovanje stranišč.

Ločeni odvodni sistemi za črno in sivo vodo. Raba deževnice in sive vode je zmagovita kombinacija.

Siva voda

Raba sive vode zmanjšuje rabo pitne vode, hkrati pa zmanjšuje količino odplak in razbremenjuje čistilne naprave.  Na ta način potrošnik varčuje in varuje okolje.

Poraba pitne vode je izredno velika, tudi za splakovanje stranišč. Premalo uporabljamo sivo, že porabljeno  vodo, ki je slabše kakovosti. Je pa v svetu že kar nekaj držav, ki uporablja prečiščeno, sivo vodo.

Dokler bo prevladovalo mnenje, da je pitna voda naša pravica, da jo imamo v izobilju in da mora biti poceni, se stanje za izrabo sive vode ne bo spremenilo. Kdaj bomo začeli vodo ceniti? Šele ko jo bo zmanjkalo?

 

Sorodni članki

Ogljični odtis kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov

Matjaž Valenčič

Samooskrba v praksi

Matjaž Valenčič

Lahko Slovenija čez tri leta ostane brez nuklearke?

Matjaž Valenčič

Komentiraj