Zakonodaja

strupej

Zakoni:

Energetski zakon EZ-1

Energetski zakon EZ-1 npb2

Gradbeni zakon (GZ) 

Gradbeni zakon (GZ-1)

Stanovanjski zakon

Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE)

Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20)

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1)

Zakon o varstvu potrošnikov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPot-UPB2)

Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz)

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE)

Pravilniki:

Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, 13. januarja 2023

Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15 in 61/16)

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb

Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov

Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije Uradni list RS 89/08 25/09 58/12 17/14 – EZ-1

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, Uradni list RS, št. 52/2010 razveljavljen 24.05.2022

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-3) Uradni list RS, št. 7/2022

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije Uradni list RS 1/1646/18 Neuradno prečiščeno besedilo akta

Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov

Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic, (Uradni list RS, št. 30/18)

Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 18/16)

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah

 

Pravilnik o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacija obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah

Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago

Pravilnik o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje Uradni list RS 6/19 158/20 – ZURE Neuradno prečiščeno besedilo akta

Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije Uradni list RS 57/21

Pravilnik o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov Uradni list RS 52/22

 

Odloki:

Odlok o uporabi energentov za ogrevanje na območju MOL

Smernice:

Tehnična smernica TSPSFTI 01-FASADE

Smernica SZPV 412 Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov

Tehnična smernica TSG-1-001:2019-POŽARNA VARNOST V STAVBAH

Tehnična smernica TSG-1-004:2010-UČINKOVITA RABA ENERGIJE razveljavljen 24.05.2022

Tehnična smernica TSG-1-004:2022-UČINKOVITA RABA ENERGIJE V STAVBAH

Tehnična smernica TSG-1-005:2012-ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH

Tehnična smernica TSG-V-006: 2018 RAZVRŠČANJE OBJEKTOV

Tehnična smernica TSG-1-007: 2023 ZAŠČITA PRED RADONOM V STAVBAH 

Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001: 2008 ZDRAVSTVENI OBJEKTI

Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav, SZPV-407

Smernica REHVA COVID-19, 3. april 2020 Kako upravljati in uporabljati stavbne prezračevalne in klimatske sisteme, da bi preprečili širjenje virusa (SARS-CoV-2), ki povzroča bolezen COVID-19 na delovnih mestih

Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine

Smernica trajnostne gradnje

Smernica za naročila javnih gradenj

Smernica za gradnjo radonsko varnih novih stavb novogradenj

Uredbe:

Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase Uradni list RS 37/09 17/14 – EZ-1 158/20 – ZURE Neuradno prečiščeno besedilo akta

Uredba o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije Uradni list RS 50/22

Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Uradni list RS, št. 15/14)   

Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije Uradni list RS 182/20 121/21 – ZSROVE Neuradno prečiščeno besedilo akta

Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 

Uredba o nacionalnem radonskem programu

Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije Uradni list RS 46/15 76/17 121/21 – ZSROVE Neuradno prečiščeno besedilo akta

Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije Uradni list RS 184/21 84/22 86/22 Neuradno prečiščeno besedilo akta

Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore Uradni list RS 21/09 33/10 45/12 17/14 – EZ-1 121/21 – ZSROVE Neuradno prečiščeno besedilo akta

Uredba o odpadkih

Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom Uradni list RS 26/22

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo Uradni list RS 46/19 121/21 – ZSROVE Neuradno prečiščeno besedilo akta

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo Uradni list RS 194/21

Uredba o razvrščanju objektov

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije Uradni list RS 17/19 197/20 121/21 – ZSROVE Neuradno prečiščeno besedilo akta

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije Uradni list RS 43/22

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju Uradni list RS 52/16 116/20 158/20 – ZURE Neuradno prečiščeno besedilo akta

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije Uradni list RS 96/14 158/20 – ZURE 84/22 86/22 Neuradno prečiščeno besedilo akta

Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19)

Drugo:

Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe

Akcijski program za alternativna goriva

Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom Uradni list RS 56/15 121/21 – ZSROVE Neuradno prečiščeno besedilo akta

Akt o vodenju registra potrdil o izvoru električne energije Uradni list RS 204/20 121/21 – ZSROVE Neuradno prečiščeno besedilo akta

Navodila v primeru zaznanih povečanih koncentracij radona v stavbah javnih vzgojno izobraževalnih zavodov (viz)

Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje

Navodilo za vodenje in upravljanje registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije Uradni list RS 60/22

Pravila za delovanje centra za podpore Uradni list RS 88/16 172/21 – ZOEE Neuradno prečiščeno besedilo akta

Sklep o uskladitvi premij za odkup električne energije, proizvedene v hidroelektrarnah, za leto 2010 Uradni list RS 106/10

Priročnik tlačnih preskusov strojnih inštalacij za sisteme ogrevanja in hlajenja, vodovoda in kanalizacije, plinov, pare in prezračevanja

Strokovna pravila za trajnostno izvedbo keramičnih oblog na balkonih in terasah

Posebne gradbene uzance 2020

Priročnik REPLACE

Priročnik Univerzalna stanovanjska graditev (MOP, 2017)

Posegi v nosilno konstrukcijo stavb

Potokaz za izboljšanje in zagotovitev dobrega prezračevanja v zaprtih prostorih v okviru COVID-19

ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2019 – Prezračevanje za sprejemljivo kakovost zraka v zaprtih prostorih

Evropska zakonodaja:

DIREKTIVA SVETA 2013/59/EURATOM o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom

Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/125/ES),

Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2018/844 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, str. 75), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/31/EU),

Direktiva 2012/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/EU in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU  (UL L št. 158 z dne 14. 6. 2019, str. 125; (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/27/ES),

Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 328 z dne 21. decembra 2018, str. 82);

Direktiva (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU (UL L 158 z dne 14.6.2019, str. 125; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/944/EU);

Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES (UL L št. 211 z dne 14.8.2009, str. 94), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/692 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilnih notranjega trga z zemeljskim plinom

DIREKTIVA (EU) 2018/844 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti

V informacijo:

Slovar tehničnih izrazov

Abecednik odpadkov

Materiali v gradbeništvu – naravna ali umetna dilema?