Zakonodaja

strupej

Zakoni:

Energetski zakon EZ-1

Energetski zakon EZ-1 npb2

Gradbeni zakon (GZ)

Stanovanjski zakon

Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20)

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1)

Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz)

Pravilniki:

Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15 in 61/16)

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb

Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, Uradni list RS, št. 52/2010

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov

Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic, (Uradni list RS, št. 30/18)

Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 18/16)

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah

 

 

Pravilnik o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacija obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah

Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago

Odloki:

Odlok o uporabi energentov za ogrevanje na območju MOL

Smernice:

Tehnična smernica TSPSFTI 01-FASADE

Smernica SZPV 412 Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov

Tehnična smernica TSG-1-001:2019-POŽARNA VARNOST V STAVBAH

Tehnična smernica TSG-1-004:2010-UČINKOVITA RABA ENERGIJE

Tehnična smernica TSG-1-005:2012-ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH

Tehnična smernica TSG-v-006: 2018 RAZVRŠČANJE OBJEKTOV

Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001: 2008 ZDRAVSTVENI OBJEKTI

Smernica REHVA COVID-19, 3. april 2020 Kako upravljati in uporabljati stavbne prezračevalne in klimatske sisteme, da bi preprečili širjenje virusa (SARS-CoV-2), ki povzroča bolezen COVID-19 na delovnih mestih

Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine

Smernica trajnostne gradnje

Smernica za naročila javnih gradenj

Smernica za gradnjo radonsko varnih novih stavb novogradenj

Uredbe:

Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Uradni list RS, št. 15/14)   

Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 

Uredba o nacionalnem radonskem programu

Uredba o odpadkih

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19)

Drugo:

Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe

Akcijski program za alternativna goriva

Strokovna pravila za trajnostno izvedbo keramičnih oblog na balkonih in terasah

Posebne gradbene uzance 2020

Evropska zakonodaja:

DIREKTIVA SVETA 2013/59/EURATOM o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom

Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/125/ES),

Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2018/844 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, str. 75), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/31/EU),

Direktiva 2012/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/EU in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU  (UL L št. 158 z dne 14. 6. 2019, str. 125; (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/27/ES),

Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 328 z dne 21. decembra 2018, str. 82);

Direktiva (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU (UL L 158 z dne 14.6.2019, str. 125; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/944/EU);

Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES (UL L št. 211 z dne 14.8.2009, str. 94), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/692 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilnih notranjega trga z zemeljskim plinom

DIREKTIVA (EU) 2018/844 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti

V informacijo:

Slovar tehničnih izrazov

Abecednik odpadkov