Zakonodaja

strupej

Zakoni:

Energetski zakon EZ-1

Energetski zakon EZ-1 npb2

Gradbeni zakon GZ

Stanovanjski zakon

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1)

Pravilniki:

Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15 in 61/16)

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb

Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, Uradni list RS, št. 52/2010

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov

Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe 22.03.2014, se še uporablja)

Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 18/16)

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah

Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago

Smernice:

Tehnična smernica TSPSFTI 01-FASADE

Smernica SZPV 412 Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov

Tehnična smernica TSG-1-001:2010-POŽARNA VARNOST V STAVBAH

Tehnična smernica TSG-1-004:2010-UČINKOVITA RABA ENERGIJE

Tehnična smernica TSG-1-005:2012-ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH

Tehnična smernica TSG-v-006: 2018 RAZVRŠČANJE OBJEKTOV

Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001: 2008 ZDRAVSTVENI OBJEKTI

Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine

Smernica trajnostne gradnje

Smernica za naročila javnih gradenj

Smernica za gradnjo radonsko varnih novih stavb novogradenj

Uredbe:

Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Uradni list RS, št. 15/14)   

Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom

Uredba o nacionalnem radonskem programu

Uredba o odpadkih

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Drugo:

Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe

Akcijski program za alternativna goriva

Strokovna pravila za trajnostno izvedbo keramičnih oblog na balkonih in terasah

Evropska zakonodaja:

DIREKTIVA SVETA 2013/59/EURATOM o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom

UA-149436393-1