Finančno svetovanje o gradnji in bivanju Stroški

Delitev stroškov ogrevanja

Delitev stroškov ogrevanja glede na izračun korekturnih faktorjev za izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavbi.

Zaradi izhodišča solidarnosti, da imajo stanovanja z enako površino in temperaturo enak strošek ogrevanja, je treba upoštevati korekturne faktorje posameznih delov stavbe. Korekturni faktorji upoštevajo celotne toplotne izgube posameznih delov stavbe, po predpisanih kriterijih.

Zakonsko določilo

Energetski zakon je v vseh stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki se oskrbujejo s toploto iz skupnega sistema za ogrevanje, predpisal obvezno merjenje toplote v posameznih delih stavb. Podrobnosti določa »Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli«, ki je bil nekajkrat spremenjen in popravljen. Zadnja verzija je najmanj sporna.

Vgradnja delilnikov v starejše stavbe, kjer tehnična izvedljivost ukrepa ni izkazana, je napačna. V večini primerov velja, da bi vgradnja delilnikov morala biti tehnično izvedljiva, finančno sprejemljiva in sorazmerna glede na morebitne prihranke energije. Individualne števce je treba vedno zagotoviti pri novogradnji ali pri večji prenovi stavbe. Pomembno je, da morajo biti obračuni jasni, temelječi na dejanski porabi, odčitki pa dovolj pogosti, da bi lahko porabniki sami uravnavali porabo energije. (Iz Direktive o energetski učinkovitosti).

Delitev stroškov ogrevanja v starih stavbah

V starem predlogu Energetskega zakona je pisalo, da vgradnja delilnikov ni obvezna če ni tehnično izvedljiva, vendar te izjeme v sprejetem zakonu ni. Obvezno je, tudi če ni izvedljivo. Morda bodo to napako popravili ob novi spremembi zakona, vsekakor po letu 2020. Do takrat pa, kakor kdo.

Preden vam vgradijo delilnike, se informirajte. Pazite, kakšen dogovor o delitvi stroškov vam ponujajo. Ne podpišite ga, dokler ga ne razumete. Skoraj nemogoče bo spremeniti dogovorjeni način obračuna, tudi če je evidentno napačen (ko en stanovalec, čigar stanovanje meri 5 % površine stavbe, plača 90 % stroška ogrevanja celotne stavbe).

Zadnja verzija pravilnika za delitev stroškov ogrevanja, na kratko

V postopku delitve se stroški v primeru stanovanjsko-poslovnih stavb najprej delijo na stanovanjski del stavbe in na poslovni del stavbe ter na stroške za ogrevanje in stroške pripravo tople vode. Tako v postopku delitve dobimo naslednje vrste stroškov za toploto (ni nujno, da obstajajo vse vrste, lahko tudi samo ena)

 • strošek za ogrevanje stanovanjskega dela stavbe,
 • strošek za ogrevanje poslovnega dela stavbe,
 • strošek za pripravo tople vode stanovanjskega dela stavbe,
 • strošek za pripravo tople vode poslovnega dela stavbe.
Delitev celotnih stroškov na štiri dele

Strošek za ogrevanje stanovanjskega dela stavbe se razdeli na 2 dela:

 1. del, ki se na posamezna stanovanja razdeli na osnovi odčitkov delilnikov in
 2. del, ki se na posamezna stanovanja razdeli glede na delež ogrevane površine.

Dogovor o fiksnem deležu

Razmerje naštetih delov določi izvajalec delitve v razponu od 50:50 do 80:20. V povprečju je to razmerje 70:30, kar pomeni, da se 70 % stroška posameznega dela stanovanja določi glede na porabniški delež, preostalih 30 % pa glede na delež površine tega stanovanja.

Deleži stroškov posameznih stanovanj se določijo na osnovi odčitkov delilnikov, zato tem deležem stroškov pravimo »porabniški deleži« oz. PD, ker so ti deleži odvisni od porabe izkazane z delilniki.

Porabniški deleži se najprej določijo za stanovanja, ki nimajo odčitkov delilnikov iz objektivnih okoliščin. Ti deleži so enaki deležem ogrevanih površin stanovanj glede na skupno ogrevano površino celega stanovanjskega dela stavbe.

Porabniški deleži za stanovanja, ki nimajo odčitkov delilnikov iz krivdnih razlogov so enaki trikratnim deležem ogrevanih površin stanovanj glede na skupno ogrevano površino celega stanovanjskega dela stavbe.

Delitev stroškov ogrevanja: izračun

Nato se pristopi k izračunu PD stanovanj, za katera so odčitki delilnikov na razpolago. Vsakemu stanovanju se v postopku določi:

 1. osnovni PD na osnovi razmerja izmerjenih enot delilnikov stanovanja glede na vse izmerjene enote stanovanjskega dela stavbe,
 2. korigiran PD, ki se ga dobi tako, da se osnovni PD pomnoži s korekturnim faktorjem,
 3. PD, ki se ga izračuna tako, da se korigiran PD prilagodi na ogrevano površino stanovanj, ki imajo na razpolago odčitke delilnikov,
 4. PD se navzdol omeji na 40 % deleža ogrevane površine stanovanja oz. navzgor omeji na 300 % deleža ogrevane površine stanovanja,
 5. PD se ustrezno zmanjša oz. poveča, tako da je vsota končnih PD enaka 100 %.
Določitev deležev stroška za ogrevanje posameznih delov stavbe
Določitev porabniških deležev stroška za ogrevanje

Delitev glede na delež ogrevane površine se deleži posameznih stanovanj določijo na osnovi njihovega deleža ogrevane površine glede na celotno ogrevano površino vseh stanovanj. V pravilniku postopek zaradi enostavnosti ni posebej obravnavan.

Delež stroška za ogrevanje posameznega stanovanja za ogrevanje posameznega stanovanja se določi na osnovi razmerja, končnega porabniškega deleža posameznega stanovanja in deleža ogrevane površine posameznega stanovanja.
V primeru razmerja 70:30, se 70 % stroška posameznega dela stanovanja določi glede na porabniški delež, 30 % pa glede na delež površine, je delež stroška posameznega stanovanja za ogrevanje naslednji:

delež_stroška = 0,7 x končni_porabniški _delež + 0,3 x delež_ogrevane_površine

Preglednica za vpis podatkov in izračun stroškov je orodje za delitev stroškov ogrevanja

Ni enostavno, je pa pregledno.

Obstoječi dogovori

Korekturne faktorje, določene po starejših pravilnikih, je pogojno še dovoljeno uporabljati, čeprav to odsvetujemo. Pravilno določeni korekturni faktorji namreč spodbujajo stanovalce k odgovorni rabi energije in k nižjim stroškom ogrevanja.

Ureditev ogrevalnega sistema

Primerno je povečati energijsko učinkovitost celotne stavbe in zmanjšati zapravljanje toplote na nivoju stanovanj. Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema in vgradnja termostatskih radiatorskih ventilov sta ukrepa v znižanje rabe energije in znižanje stroškov, ki se najhitreje povrneta. Če sistem ni uravnotežen, je treba celotno stavbo pregrevati, da se zadostno ogreje tudi najhladnejše stanovanje, to pa pomeni razsipanje toplote in elektrike. Termostatski ventili znižujejo zapravljanje energije in povečujejo udobje bivanja.

Delilniki ne znižujejo stroškov

Zgolj vgradnja delilnikov stroškov za delitev stroškov ogrevanja ne zniža stroškov ogrevanja. Nasprotno, če ne zmanjšate rabe energije, se vam bodo stroški povečali.

Treba je spremeniti bivalne navade. Strokovnjaki svetujemo primerno rabo stanovanj, kar obsega tudi način ogrevanja in prezračevanja ter ukrepe, ki dejansko pripomorejo k znižanju stroškov ogrevanja.

 

 

 

Sorodni članki

Želite brezplačno ogrevanje?

Matjaž Valenčič

Cena ogrevanja

Matjaž Valenčič

Ni zanimanja za brezplačno ogrevanje

Matjaž Valenčič

Komentiraj