PrezračevanjeZgodbice za lažje razumevanje

Mehansko prezračevanje

grafični simbol-mehansko prezračevanje

Prezračevanje je temelj zdravja. V stavbah, kje ne zadošča naravno prezračevanje, je treba vgraditi in uporabljati mehansko prezračevanje.

V času covida bi morali biti še malo bolj pozorni na prezračevanje, vendar je covid prezračevanje zgolj kakovostno, naravno, hibridno ali mehansko prezračevanje. Pri covid prezračevanju moramo biti dosledni, napake se hitro maščujejo.

Čeprav vsi vemo, a marsikdo misli, da to zanj ne velja, poudarjamo: V prostoru z mehanskim prezračevanjem ne sme biti kurilnih naprav, ki jemljejo zrak iz prostora.

Prezračevanje

Prezračevanje ni nič drugega kot izmenjava zraka v prostoru. Slabega zamenjamo s svežim. Urejena morata biti dovod in odvod zraka. To velja za naravno, hibridno in mehansko prezračevanje.

Učinkovitost prezračevanja

Način splakovanja prostorov vpliva na učinkovitost prezračevanja. Glede na definicijo učinkovitosti izmenjave zraka je ta največja pri najmanjši vrednosti povprečne starosti zraka v prostoru. Najbolj učinkovito je, da je v vsakem trenutku iz prostora oz. iz bivalne cone odveden najstarejši zrak.

Pri mehanskem prezračevanju ločimo tri osnovne načine prezračevanja: mešalno, batno in izpodrivno.

Batni tok: zrak je dovajan v prostor z relativno majhno hitrostjo in nizko stopnjo turbulence preko celotne površine stene prostora. Dovedeni zrak potiska prostorski zrak proti odvodu, ki je običajno nameščen na nasprotni strani. Ta princip prezračevanja je s stališča odstranjevanja onesnažila najučinkovitejši, vendar so stroški zelo visoki, predvsem zaradi velikih pretokov dovedenega zraka.

Batni tok zraka omogoči prezračevanje celotne bivalne cone.

Učinkovito prezračevanje zagotovi izpodrivni tok. Dovod svežega zraka, ki je nekaj stopinj hladnejši od prostorske temperature, naj bo spodaj, po možnosti pod oknom ali nad tlemi, odvod pa na nasprotni strani prostora, pod stropom. Možna so tudi manjša odstopanja, vendar naj bo celoten prostor učinkovito prezračen.

Nad tlemi se vzpostavi območje čistega zraka, pri čemer je karakteristična ostra vodoravna meja med svežim in onesnaženim zrakom. Toplotni viri, vključno z ljudmi, povzročijo zaradi termičnega gibanja zraka ob viru toplote vertikalni tok čistega (segretega) zraka iz spodnje plasti zraka v zgornjo onesnaženo plast zraka. Odvod toplejšega, onesnaženega zraka je pod stropom.

Tretji način je mešalno prezračevanje, kjer je zrak doveden v prostor z relativno veliko hitrostjo, običajno od 1 do 2 m/s. Velika hitrost je namenjena učinkovitemu mešanju svežega zraka z zrakom v sobi zaradi indukcije. Velika hitrost vpiha pa je lahko tudi moteča.

Mešalno prezračevanje ob idealnem mešanju zagotavlja odvod onesnažil, prikaz pravilnega delovanja,

Izogibati se je treba napakam prezračevanja, kot je kratkostični tok. Najpogostejši vzrok kratkostičnega toka je slabo projektiranje in izvedba, pa tudi neustrezne vpihovalne rešetke, premajhna vpihovalna hitrost in ovire v prostoru.

Pri kratkostičnem toku, ko gre vpihani zrak po najkrajši poti iz prostora, ostaja večji del prostora neprezračen.

Mehansko prezračevanje

V Pravilniku je določen pomen izraza “mehansko prezračevanje”: »mehansko prezračevanje« je prezračevanje, pri katerem se zamenjava odtočnega zraka z zunanjim doseže z mehansko napravo, pri klimatizaciji s klimatizacijsko napeljavo.

Odvodni ventilatorji

Najenostavnejše mehansko prezračevanje so odvodni ventilatorji in kuhinjske nape. Naprava odvaja odpadni zrak iz prostora, svež zrak pa prihaja v prostor skozi netesnosti, nekontrolirano.

Običajen odvodni ventilator v sanitarijah.

Če ni dovoda svežega zraka, odvodni ventilatorji zgolj šumijo in ne prezračujejo.

V sanitarijah, ki imajo urejen dovod zraka skozi dovodno rešetko ali skozi netesna okna, deluje mehanski odvod tudi pri zaprtih oknih. Težava je v sanitarijah, ki imajo tesna okna in nimajo dovoda zraka. Poleg odvoda je treba zagotoviti tudi dovod!

V starejših blokih so vgrajene centralne prezračevalne naprave, odvodni ventilatorji, dovod pa je urejen skozi fasadne odprtine ali dovodne prezračevalne jaške. Večina teh sistemov je že dotrajanih in ne delujejo.

Kuhinjske nape

Med kuhanjem se v zrak sproščajo vlaga, vonjave in nečistoče, predvsem maščobe. Kuhinjska napa jih odvaja na prosto.

Napa bolje ujame nečist zrak, če je bližje kuhalni plošči, vendar ne gre pretiravati. Pri električnem štedilniku je najmanjša razdalja do nape 43 cm, pri plinskem pa 65 cm.

Prezračevanje je izmenjava zraka, kar velja tudi v kuhinji. Na to marsikdo pozabi, ko mu kuhinjska napa ne deluje in zapravi premoženje za močnejšo, ki tudi ne deluje, dokler ne odpre okna!

Kako zmogljiva naj bo napa? Je predpisano v standardih, na palec pa velja: v majhnih stanovanjih do 50 m3/h, v večjih pa do 100 m3/h. V trgovinah so nape, ki so zmogljivejše, vendar imajo večstopenjsko stikalo. Uporabljate jih na nižji stopnji!

Nape, ki imajo kapaciteto 600 m3/h, bi ob zaprtem oknu zgolj šumele, ob odprtem oknu pa izmenjale celoten zrak kuhinje v minuti, kuhar(ica) bi imel(a) občutek, da kuha na prostem, vetrovnem. Kar je preveč, je preveč.

Nape, ki delujejo na obtočni zrak, zgolj čistijo zrak in niso mehanske prezračevalne naprave.

Higrosenzibilno prezračevanje

Sistem higrosenzibilnega prezračevanja sestavlja odvodni ventilator in dovodne rešetke, ki so odvisne od vlage v prostoru.

Delovanje rešetke je enako kot pri vremenski hišici: struna, ki je občutljiva na vlago, vrti mehanizem, na katerem dve figuri simbolizirata vlažno ali suho vreme.

Zrak prihaja v bivalne prostore skozi rozete s higrosenzibilnim trakom, ki so vgrajene v zgornji del razširjenega okenskega okvirja (lahko tudi v škatli za rolete ali v zidu) skladno s potrebami v tem prostoru.

Higrosenzibilna rešetka je vgrajena v zgornjem delu okenskega okvira. Omogoča samodejno prezračevanje.

Porabljen zrak zapusti bivalni prostor preko rež v ali pod vrati in nadaljuje pot do sanitarnih prostorov in kuhinje, kjer ga ventilatorji odvajajo ven.

Higrosenzibilno prezračevanje samodejno zagotavlja idealno vlago v bivalnih prostorih.

Enostaven sistem zagotavlja kakovosten zrak v bivalnih prostorih. Investicija je minimalna, vzdrževalni stroški tudi. Edina pomanjkljivost je, da ne vrača toplote odpadnega zraka, zato ni primerno za energijsko učinkovite novogradnje.

Nekatere izvedbe higrosenzibilnega prezračevanja imajo indikator vlage vgrajen v ventilatorju, ne v dovodnih rešetkah. Učinek je podoben.

Mehansko prezračevanje z vračanjem toplote

Centralno prezračevanje z vračanjem toplote

Kakovost zraka vpliva na zdravje. To vemo, zato pozorno spremljamo kakovost zraka na prostem. Povsem druga pesem pa je kakovost notranjega zraka, kot da je to sramota, o kateri se ne govori. Ne, napaka je, če se o kakovosti notranjega zraka ne pogovarjamo in če se ne trudimo, da jo izboljšamo. Prezračevanje je en od ukrepov za zagotavljanja kakovosti bivanja, zelo pomemben.

Za sodobna stanovanja je primerno centralno mehansko prezračevanje z vračanjem toplote (in vlage). Princip je preprost: v vse bivalne prostore se vpihuje svež zrak, iz vseh pomožnih prostorov pa odvaja slab zrak. Vračanje toplote poskrbi, da se večina toplote odpadnega zraka prenese na svež zrak, sveži in odpadni zrak pa se med seboj ne mešata. V stavbi prehaja svež, ne-onesnažen zrak iz bivalnih prostorov (spalnica, otroška soba, dnevna soba) preko nevtralnih prostorov (hodnik, stopnišče) v obremenjene prostore (sanitarije, kuhinja …) in na prosto. Ob zadostnem pretoku je dovolj svežega zraka za celo stanovanje, najboljši zrak pa je tam, kjer ga najbolj potrebujemo.

Centralne naprave imajo lahko bogato dodatno opremo, ki obsega dodatno filtracijo (fini filtri, elektrostatični filtri, ogljeni filtri…), možnost vračanja vlage, prilagajanje dejanskim potrebam prezračevanja glede na stopnjo obremenjenega zraka, povezavo z inteligentnimi sistemi stavbe …

Kakovostno prezračevanje
Centralno prezračevanje omogoča kakovosten zrak v celem stanovanju, nudi maksimalno bivalno udobje ob najmanjši rabi energije.

Centralna prezračevalna naprava, ki je vgrajena v pomožnem prostoru, je za uporabnike neslišna. Razvod je preprost in ga je možno nemoteče vgraditi tudi v obstoječih stanovanjih.

Lokalno prezračevanje z vračanjem toplote

Lokalno prezračevanje je namenjeno za prezračevanje posameznih prostorov, ne celotnega stanovanja. Prezračevalna enota ima dva ventilatorja, prvi dovaja svež zrak v prostor, drugi odvaja odpadni zrak iz prostora, med njima pa je toplotni menjalnik, ki toploto odpadnega zraka prenese na sveži zrak. Tako je sveži zrak segret brez dodatne energije.

Lokalna naprava, tudi če je tiha, ni neslišna, zato je lahko moteča v mirnih prostorih. Poleg tega ima običajno vpihovalno in odtočno rešetko blizu skupaj, kar lahko povzroči kratkostični tok in slabšo prezračenost prostora.

Lokalna prezračevalna naprava je vgrajena na steni ali v steni.

Za lokalno prezračevanje enega prostora, je to zadostna rešitev. Recimo, ob tesnitvi oken v enem prostoru ni potrebe po vgradnji centralne prezračevalne naprave v celotnem stanovanju, če imajo drugi prostori že urejeno prezračevanje.

Bistveno pri lokalni prezračevalni napravi je, da konstantno vpihuje v bivalni prostor in na ta način ustvarja rahel zračni tok, ki splakne celoten prostor in odteče iz prostora.

Lokalna prezračevalna naprava je lahko vgrajena v steni, v cevi premera približno 250 mm, lahko pa je notranja stenska omarica z dvema ali eno dvojno cevjo na fasado. Kakorkoli, mora biti dvocevna enota, imeti mora dve cevi ali eno dvojno cev.

Lokalno prezračevanje z izmenjujočim tokom zraka in vračanjem toplote

Na tržišču je množica cenenih, a dragih prezračevalnih naprav z izmenjujočim tokom zraka, ki niso primerne za kakovostno prezračevanje, čeprav imajo odlično marketinško podporo in so celo uvrščene na seznam naprav, za katere je možno dobiti državne nepovratne spodbude. Domnevno vračajo toploto, vsekakor pa slabo prezračujejo.

Poznate Šifrerjevo pesem Lepa dekleta ljubijo barabe? Nanjo spominjajo naivni kupci, ki podležejo nekorektnim marketinškim gurujem enocevnih prezračevalnih naprav.

Naprave z izmenjujočim tokom zraka, imenovane tudi enocevne, decentralne oz. push-pull naprave, obsegajo dvosmerni ventilator, keramično satovje za akumulacijo toplote in dva filtra, ki ščitita napravo.

Izmenično delovanje in mešanje odpadnega zraka s svežim

Naprava deluje tako, da približno eno minuto vpihuje svež zrak skozi toplotni menjalnik v prostor in naslednjo minuto izpihuje obremenjen zrak iz prostora. V sami napravi preide do mešanja zraka, filtri in celotna naprava so izmenično obremenjeni s svežim in odpadnim zrakom, prostor pa ni primerno splaknjen, saj se vsako minuto spremeni tok zraka v prostoru. Nekaj časa nastaja v prostoru nadtlak in nekaj časa podtlak. Če karikiramo, naprave bolj ropotajo kot prezračujejo. Nečistoče iz prostora, ki se ujamejo na filtru, se vrnejo v prostor, ko se tok zraka obrne. Enako tudi virusi, bakterije in drugi mikroorganizmi, skratka vse nečistoče.

Prezračevanje z izmenjujočim tokom zraka ni ustrezno in je v nasprotju s covid smernico!
1 minuto vpihuje in vpihne ¼ m3 zraka, nato 1 minuto odtaka in odvede ¼ m3.
Malo not malo ven. Celotni prostor ni učinkovito prezračen (kratkostični tok).

Nekoliko bolje je, če sta v en prostor vgrajeni po dve napravi, ki usklajeno delujeta, ko prva vpihuje, druga izpihuje in obratno. Vsekakor pa sta po dve napravi v prostoru dobre za trgovca, saj je tudi cena dvojna.

Ključna pripomba za naprave z izmenjujočim tokom zraka je, da so povsem neprimerne za prezračevanje obremenjenih prostorov. Namesto da bi odvajale odtočni zrak na prosto, ga iz sanitarij tudi vpihujejo v bivalne prostore. Vonjave, ki se širijo iz stranišča v spalnico, zanesljivo niso prijetne niti zdrave.

Edini argument za naprave z izmenjujočim tokom zraka je, da v zatesnjenih bivalnih prostorih ali pisarnah omogočajo boljši notranji zrak kot če jih ne bi bilo. Če napišem “boljši”, to še ne pomeni “dober”. Nikakor pa niso primerne za spalnice, sanitarije in kuhinje.

Izmenično prezračevanje, poimenovano “decentralno prezračevanje“, ni primerno
Ne uporabljajte recirkulacije, mešanje svežega in zavrženega zraka.

Niso vsi prezračevalni sistemi primerni.

Svetujemo:

  • prezračevanje prostorov z zunanjim zrakom,
  • prezračevanje na nazivno hitrost, tudi ko stavba ni obljudena,
  • zagotovite redno prezračevanje z odpiranjem oken (tudi v mehansko prezračevanih stavbah),
  • zagotavljajte konstantno mehansko prezračevanje stranišč 24/7(ur/dni v tednu),
  • izogibajte se odprtim oknom v straniščih,
  • stranišče splakujete z zaprtim pokrovom, da zmanjšate možnost fekalno-oralne okužbe,
  • izključite recirkulacijo, prezračevalne naprave naj delujejo na zunanji zrak, brez mešanja. Lokalne dvosmerne ventilatorje izključite!
  • preglejte opremo za rekuperacijo toplote in se prepričajte, da tesni,
  • ventilatorski konvektorji naj imajo ventilatorje stalno vklopljene,
  • menjajte zračne filtre kot običajno v skladu z načrtom vzdrževanja.

Je mehansko prezračevanje nadstandard ali nuja?

Sorodni članki

Montaža oken

Matjaž Valenčič

Naj odpihne viruse

Matjaž Valenčič

Prezračevanje stanovanj: kako bomo morali spremeniti bivalne navade

Matjaž Valenčič

Komentiraj